Quản trị hệ thống MCSA2016

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 270

Chương trình MCSA 2016 là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2016 & các tính năng công nghệ cao so với các thế hệ Windows Server trước như: Công nghệ Nano Server, Công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V)...

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Học viên có đầy đủ kiến thức tự mình xây dựng website tin tức hay website cho doanh nghiệp với mục đích giới thiệu hoạt động, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh trực tuyến bằng ngôn ngữ PHP kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL. Toàn bộ nội dung trên website là hoàn toàn động, dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

 

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo NEO có giá trị Toàn Quốc.

 

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Có kiến thức cơ bản về máy tính
- Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình.
- Đã học qua một ngôn ngữ lập trình bất kỳ (Pascal,C,C++, C#, VB … ) là một lợi thế.

NỘI DUNG HỌC

Phần 1 - Mạng căn bản và Windows 10

+ Các mô hình network, mô hình OSI
+ Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
+ Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
+ Thực hành bấm cable UTP
+ Cấu hình Windows 10 

Phần 2 - Exam 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

- Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workload
+ Introducing Windows Server 2016
+ Preparing and installing Nano Server and Server Core
+ Preparing for upgrades and migrations
+ Migrating server roles and workloads
+ Windows Server activation models

- Module 2: Configuring local storage
+ Managing disks in Windows Server 2016
+ Managing volumes in Windows Server 2016

- Module 3: Implementing enterprise storage solutions
+ Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
+ Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
+ Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
+ Configuring sharing in Windows Server 2016

- Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
+ Implementing Storage Spaces
+ Managing Storage Spaces
+ Implementing Data Deduplication

- Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
+ Overview of Hyper-V 
+ Installing Hyper-V
+ Configuring storage on Hyper-V host servers
+ Configuring networking on Hyper-V host servers
+ Configuring Hyper-V virtual machines
+ Managing Hyper-V virtual machines

- Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
+ Overview of containers in Windows Server 2016
+ Deploying Windows Server and Hyper-V containers
+ Installing, configuring, and managing containers

- Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
+ Defining levels of availability
+ Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
+ Backing up and restoring by using Windows Server Backup
+ High availability with failover clustering in Windows Server 2016

- Module 8: Implementing and managing failover clustering
+ Planning a failover cluster
+ Creating and configuring a new failover cluster
+ Maintaining a failover cluster
+ Troubleshooting a failover cluster
+ Implementing site high availability with stretch clustering

- Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
+ Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
+ Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
+ Key features for virtual machines in a clustered environment

- Module 10: Implementing Network Load Balancing
+ Overview of NLB clusters 
+ Configuring an NLB cluster
+ Planning an NLB implementation

- Module 11: Creating and managing deployment images
+ Introduction to deployment images
+ Creating and managing deployment images by using MDT
+ Virtual machine environments for different workloads

- Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
+ WSUS overview and deployment options 
+ Update management process with WSUS
+ Overview of PowerShell DSC
+ Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
+ Using Performance Monitor
+ Monitoring Event Logs

Phần 3 - Exam 70-741: Networking with Windows Server 2016

- Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
+ Planning IPv4 addressing
+ Configuring an IPv4 host
+ Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

- Module 2: Implementing DHCP 
+ Overview of the DHCP server role
+ Deploying DHCP
+ Managing and troubleshooting DHCP

- Module 3: Implementing IPv6
+ Overview of IPv6 addressing
+ Configuring an IPv6 host
+ Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
+ Transitioning from IPv4 to IPv6

- Module 4: Implementing DNS
+ Implementing DNS servers
+ Configuring zones in DNS
+ Configuring name resolution between DNS zones
+ Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
+ Configuring advanced DNS settings

- Module 5: Implementing and managing IPAM
+ Overview of IPAM
+ Deploying IPAM
+ Managing IP address spaces by using 

- Module 6: Remote access in Windows Server 2016
+ Overview of remote access
+ Implementing Web Application Proxy

- Module 7: Implementing DirectAccess
+ Overview of DirectAccess
+ Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
+ Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

- Module 8: Implementing VPNs
+ Planning VPNs
+ Implementing VPNs

- Module 9: Implementing networking for branch offices
+ Networking features and considerations for branch offices
+ Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
+ Implementing BranchCache for branch offices

- Module 10: Configuring advanced networking features
+ Overview of high performance networking features
+ Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

- Module 11: Implementing Software Defined Networking
+ Overview of Software Defined Networking
+ Implementing network virtualization
+ Implementing Network Controller

Phần 4 - Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016

- Module 1: Installing and configuring domain controllers
+ Overview of AD DS
+ Overview of AD DS domain controllers
+ Deploying a domain controller

- Module 2: Managing objects in AD DS
+ Managing user accounts
+ Managing groups in AD DS
+ Managing computer objects in AD DS
+ Using Windows PowerShell for AD DS administration
+ Implementing and managing OUs

- Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
+ Overview of advanced AD DS deployments
+ Deploying a distributed AD DS environment
+ Configuring AD DS trusts

- Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
+ Overview of AD DS replication
+ Configuring AD DS sites
+ Configuring and monitoring AD DS replication

- Module 5: Implementing Group Policy
+ Introducing Group Policy
+ Implementing and administering GPOs
+ Group Policy scope and Group Policy processing
+ Troubleshooting the application of GPOs

- Module 6: Managing user settings with Group Policy
+ Implementing administrative templates
+ Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts
+ Configuring Group Policy preferences

- Module 7: Securing Active Directory Domain Services
+ Securing domain controllers
+ Implementing account security
+ Implementing audit authentication
+ Configuring managed service accounts

- Module 8: Deploying and managing AD CS
+ Deploying CAs
+ Administering CAs
+ Troubleshooting and maintaining CAs

- Module 9: Deploying and managing certificates
+ Deploying and managing certificate templates
+ Managing certificate deployment, revocation, and recovery
+ Using certificates in a business environment
+ Implementing and managing smart cards

- Module 10: Implementing and administering AD FS
+ Overview of AD FS
+ AD FS requirements and planning
+ Deploying and configuring AD FS
+ Overview of Web Application Proxy

- Module 11: Implementing and administering AD RMS
+ Overview of AD RMS
+ Deploying and managing an AD RMS infrastructure
+ Configuring AD RMS content protection

- Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
+ Planning and preparing for directory synchronization
+ Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
+ Managing identities with directory synchronization

- Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
+ Monitoring AD DS
+ Managing the Active Directory database
+ Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Phần 5 - Tăng cường Chuyên đề Quản Trị Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp

+ LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.