Quản trị hệ thống LINUX LPI 1 & 2

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 848

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
- Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)
- Vượt qua các kỳ thi Quốc Tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional(LPIC-2) có giá trị toàn cầu.

 

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo NEO, có giá trị toàn Quốc.

- Để đạt được chứng chỉ quốc tế Certified Linux Administrator (LPIC-1) thí sinh cần vượt qua các kỳ thi: 101-400, 102-400. 

- Để đạt được chứng chỉ quốc tế Certified Linux Engineer( LPIC-2) thí sinh đã có LPIC-1 cần vượt qua các kỳ thi: 201-400, 202-400.

 

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đam mê và đã có kiến thức căn bản về mạng.
NỘI DUNG HỌC

Phần 1 - Installing Linux as a Server

+ Technical Summary of Linux Distributions
+ Installing Linux in a Server Configuration
+ Installing Software

Phần 2 - Single Host Administration

+ Managing Users
+ The Command Line
+ File Systems
+ Booting and Shutting Down
+ Core System Services
+ Compiling the Linux Kernel
+ Shell Programming

Phần 3 - Security and Networking

+ Networking Fundamentals
+ The Secure Shell - SSH Firewall: IPTables & Shorewall
+ DHCP server
+ NFS - Network File System
+ Samba server
+ NIS server
+ LDAP server

Phần 4 - Internet Services

+ FTP Server
+ DNS server
+ Web Server
+ Squid Server
+ PostFix - Mail Serve
+ POP and IMAP (Devecot)

Phần 5 - Security

+ Local Security
+ Firewall Server
+ Network Security - IDS Server
+ Backup & Restore