CCNP Enterprise CORE

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 374

Sở hữu chứng chỉ CCNP Enterprise chứng nhận những kỹ năng của bạn trong các giải pháp mạng doanh nghiệp. Để có bằng CCNP Enterprise, bạn cần phải thi đậu hai môn thi: một môn về các công nghệ cốt lõi của mạng doanh nghiệp và một môn tùy chọn chuyên sâu (Specialist). Các môn tùy chọn có thể là lĩnh vực không dây (Wireless), SDWAN (Mạng diện rộng), Định tuyến nâng cao (Advanced Routing), Tự động hóa (Automation) hoặc Design.

Môn học ENCOR tập trung vào các kiến thức cốt lõi của hạ tầng mạng doanh nghiệp gồm ảo hóa, dual-stack (IPv4, IPV6), hạ tầng mạng, đảm bảo dịch vụ mạng (network assurance), bảo mật và tự động hóa. Môn học này giúp học viên có thể tự tin thi môn ENCOR 350-401. Kỳ thi này cũng thay thế cho kỳ thi CCIE Written của CCIE Enterprise Infrastructure và CCIE Enterprise Wireless. Thi đậu kỳ thi này giúp bạn có thể đăng ký thi CCIE Lab.

Là học viên của NEO, bạn sẽ được tiếp cận mô hình lab và nội dung học chính xác 100% theo đúng giáo trình chuẩn của học viện mạng CISCO.